Штучний інтелект

Науковий журнал

ISSN 2710-1673

ONLINE: ISSN 2710-1681

Вимоги до оформлення матеріалів:

1. Індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 12 пт, Ж, інтервал після - 6 пт).

2. ПІБ автора (-ів) (Times New Roman, 12 пт, Ж, ), назва статті (Times New Roman, 14 пт, Ж, інтервал після - 6 пт), назва установи (Times New Roman, 11 пт, Ж) та адреса місця роботи (Times New Roman, 10 пт, Ж) мовою оригіналу та  англійською.

3. Анотації (коротка інформація про отримані результати, близько 500 друкованих знаків) та ключові слова мовою оригіналу та англійською, аутентичні (Times New Roman, 10 пт, без абзаца).

4. Основний текст статті  (Times New Roman, 12 пт, інтервал - 1,0 пт, відступ - 1 см,  підзаголовки у тексті 12 пт, напівжирний, інтервал після - 6 пт) обсягом 6 - 12 сторінок формату А4, оформлений відповідно до вимог «Бюлетеня ВАК України» № 3, 2008 з необхідними елементами:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

5. Список використаних джерел до 15 посилань, оформлений згідно з ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Нумерація здійснюється за порядком згадування в тексті. Окремо наводиться транслітерація переліку використаних джерел англійською мовою (див. приклад у шаблоні).

6. Розгорнуте англомовне резюме (0,5 - 1 сторінка) з характеристикою проблеми, метою і конкретними отриманими результатами.

7. Стаття подається у вигляді файлу формату .doc редактора Microsoft Word.

Параметри полів сторінки: верхнє - 2 см, усі інші - 3 см;

-      формули, елементи формул, виконуються у Microsoft Equation Editor 3.0 і вище;

-      таблиці, рисунки та графіки розташовуються у порядку згадування в тексті;

-      рисунки, зроблені засобами Microsoft Word, подаються у згрупованому вигляді.

8. Шаблон статті дивись на сторінці: http://ipai.net.ua/docs/Shablon.doc.

 

До редакції подаються:

1. Стаття у друкованому вигляді (формат А4), підписана усіма авторами, та її електронна копія  на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2. Супровідний лист від організації (рекомендація до публікації), підписаний згідно з встановленим порядком.

3. Акт експертизи про можливість публікації статті у відкритому друці.

4. Рецензія сторонньої організації, підписана доктором наук, фахівцем у даній галузі.

5. Відомості про автора (-ів): ПІБ, науковий ступінь та звання, місце роботи, посада, адреса (-и) організації, телефон, факс, адреса електронної пошти.

6. Заява автора на опублікування статті.

 

Робота редакції з авторами.

  • Матеріали надсилаються електронною поштою з подальшим дублюванням на папері на адресу редакції: Україна, 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11 офіс 5а, ІПШІ, редакція. Тел. +38(044) 248-06-23; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором (-ами).
  • Автору (-ам) надсилається коректура статті електронною поштою. Жодних змін, за винятком виправлення помилок і пропусків, не допускається (вносяться і  позначаються жовтим маркером). Виправлена й підписана коректура протягом двох днів повертається автором (-ами) до редакції.
  • Остаточне рішення про публікацію приймає редакційна колегія. У разі відхилення рукопису примірник статті залишається в редакції.
  • Рукопис, що оформлений з порушенням зазначених вимог, не реєструється і не розглядається, повертається автору (-ам) для доопрацювання.

 

 

Відомості про авторів

 

Прізвище, Ім'я, По батькові __________________________________________

Дата народження __________________________________________________

Місце роботи (повна назва та адреса) ________________________________

Посада, ступінь, звання ______________________________________________

Телефон ____________ Факс ______________ E-mail _______________________

Назва статті ___________________________________________________________

Номер і назва напряму _______________________________________________

 

Шаблон статті знаходиться тут:

http://ipai.net.ua/docs/Shablon.doc