Штучний інтелект

Науковий журнал

ISSN 2710-1673

ONLINE: ISSN 2710-1681

Ціль рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

У рецензії висвітлюються такі питання:

 • чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
 • чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;
 • чи має зміст статті певну новизну;
 • чи відповідає стаття науковому рівню журналу;
 • чи доцільна публікація статті, з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;
 • у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування). Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці за проблематикою, яка заявлена у статті. Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.

Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.

Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 3-х років від дня виходу номера журналу, в якому розміщена рецензована стаття.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до Вимог, які пройшли первинний контроль у редакції. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові на доопрацювання.

Не рецензуються:

 • статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії журналу;
 • статті, спеціально написані за замовленням редакції.

Термін рецензування – 10-14 днів з моменту одержання статті.

Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакції у складі: головного редактора, заступника головного редактора, наукового редактора (члена ред. колегії) та відповідального редактора. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.

Рішення редакції направляється авторові(-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові(-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Умови публікації

Усі матеріали (крім рецензій і повідомлень інформаційного характеру) підлягають двосторонньому «сліпому» зовнішньому рецензуванню (ні рецензент, ні автор не знають один-одного), яке здійснюють фахівці відповідної галузі (мінімум 3 рецензенти). Завданням рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз її переваг і недоліків. До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність з наукової точки зору. Крім того, стаття повинна відповідати вимогам до оформлення (дивитись вимоги до оформлення статей).

Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень і забезпечення узгодження та дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, в якій проводилося дослідження.

Рецензентів обирає голова редакційної колегії (головний редактор). Рецензент повинен розглянути статтю протягом 10-14 робочих днів з моменту її отримання та направити рецензію до редакції журналу електронною поштою (бланк рецензії).

У разі негативної рецензії, невідповідності матеріалу профілю та політиці журналу, вимог до оформлення чи наявності суттєвих зауважень, стаття може бути відхилена (про що автору надсилається повідомлення) чи повернута авторові на доопрацювання. Нова, доопрацьована автором стаття рецензується повторно.

Після належного доопрацювання та позитивних відгуків статтю розглядають на засіданні редакційної колегії, де остаточно затверджують у номер відкритим голосуванням.

Редакція залишає за собою право редагувати, скорочувати прийняті до опублікування матеріали (без викривлень позиції автора).

Положення про порядок рецензування рукописів статей, представлених для публікації в науковому періодичному виданні

І. Організація рецензування

1.Всі наукові статті, що надійшли до редакції, підлягають обов’язковому рецензуванню. Рецензування рукописів статей, представлених для публікацій в науковому виданні, зорганізується редакційною колегією. Відповідальність за якість рецензій та своєчасність проведення рецензування рукописів статей покладається на відповідального редактора. Терміни рецензування визначаються відповідальним секретарем.

2.Всі статті, що надійшли до редакції, перевіряються на наявність плагіату спеціальними програмними засобами. Автору може бути відмовлено в публікації, якщо рукопис має наявні ознаки того, що матеріал або його частина були опубліковані іншими авторами або самим автором.

 3.Редактор та вчений секретар визначають відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляють її на рецензування. Для проведення рецензування рукописів статей в якості рецензентів можуть залучатися члени редакційної колегії наукового видання і висококваліфіковані науковці та фахівці інших державних установ (доктора наук), що мають найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Рецензентом не може бути автор або співавтор рецензованої роботи. Рецензенти повідомляються про те, що надіслані їм рукописи є приватною власністю авторів і містять відомості, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії статей. Рецензування проводиться анонімно і конфіденційно.

4.Рецензування проводиться анонімно як для рецензента, так і для автора. Автору статті надається можливість ознайомитися з тестом рецензії. Порушення анонімності можливо лише в разі заяви рецензента або редакції про плагіат чи фальсифікації матеріалів, викладених у статті.

5.Якщо рецензія містить рекомендації щодо виправлення і доопрацювання статті, відповідальний секретар направляє автору текст рецензії з пропозицією врахувати рекомендації при підготовці нового варіанту статті або аргументовано їх спростувати. Перероблена автором стаття повторно направляється на рецензування.

6.У разі, коли рецензент не рекомендував статтю до публікації, редколегія може направити статтю на доопрацювання з урахуванням зроблених зауважень, а також направити її іншому рецензенту. Текст негативної рецензії направляється автору.

7.Остаточне рішення про публікацію статті приймається редколегією і фіксується в протоколі засідання редколегії.

8.Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про автора і вказує терміни публікації.

9.Рецензії на рукописи статей повинні зберігатися в редакційній колегії протягом трьох років з дня публікації статей і представлятися по запитам експертних рад МОН України.

ІІ. Вимоги до змісту рецензії

1.Рецензія повинна містити кваліфікований аналіз матеріалу статті, об’єктивну аргументовану його оцінку і обґрунтовані рекомендації. Має вигляд форми.

2.Рецензент в процесі проведення експертизи статті керується вимогами, затвердженими МОН України.

Стаття повинна містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

3.В рецензії особливу увагу необхідно приділити висвітленню наступних питань:

 • загальний аналіз наукового рівня термінології, структури статті, актуальність теми;
 • чи відповідає зміст статті її назві;
 • оцінка підготовленості статті до видання щодо мови і стилю, відповідності встановленим вимогам щодо оформлення матеріалів статті;
 • науковість викладу, відповідність використаних автором методів, методик, рекомендацій і результатів досліджень сучасним досягненням науки і практики;
 • допустимість обсягу статті в цілому і окремих її елементів (тексту, таблиць, ілюстративного матеріалу, бібліографічних посилань).

Доцільність наявності у статті таблиць, ілюстративного матеріалу та їх відповідність висвітленню тематики. Рекомендації щодо раціонального скорочення обсягу (вказати, за рахунок якого елементу статті): місце рецензованої роботи серед інших, вже надрукованих на подібну тему: що нового в ній або чим вона відрізняється від них, чи не дублює роботи інших авторів або раніше надруковані роботи даного автора (як в цілому, так і частково); допущені автором неточності і помилки.

4.Рецензент повинен дати рекомендації автору і видавництву по поліпшенню рукопису. Зауваження та побажання рецензента повинні бути об’єктивними і принциповими, спрямованими на підвищення наукового й методичного рівня рукопису.

5.В заключній частині рецензії повинні міститися обґрунтовані висновки про статтю в цілому і чітка рекомендація про доцільність її видання по конкретному науковому напрямку, відповідно до номенклатури наукових спеціальностей, затверджених МОН України.

6.Рецензент у встановлений термін направляє заповнену та підписану форму на адресу відповідального редактора або відповідального секретаря. 

Співробітники редакції зобов’язані:

 • дотримуватися шанобливого і коректного відношення до автора і його наукової спрямованості, зберігати редакційну таємницю, не допускати недобросовісності при обробці матеріалів;
 • не виправляти самостійно авторський текст, погоджувати з авторами кінцевий варіант тексту після внесення редакторської правки;
 • не допускати до публікації матеріали, якщо вони не мають наукової цінності, не відповідають профілю журналу, суперечать його редакційній політиці та є вагомі підстави вважати, що вони містять плагіат або були раніше опубліковані в інших виданнях;
 • забезпечувати залучення об’єктивних і компетентних рецензентів, застосовувати практику подвійного (сліпого) рецензування.

Рецензенти зобов’язані:

 • дотримуватися установленого редакцією терміну рецензування;
 • відноситися до отриманого для рецензування рукопису як до конфіденційного документу, не надавати його для ознайомлення іншим особам; написані рецензії також мають носити конфіденційний характер;
 • не використовувати неопубліковані дані з рукопису;
 • надавати об’єктивну, аргументовану і коректну оцінку викладеним результатам дослідження.
 1. Організація рецензування

1.1.Всі наукові статті, що надійшли до редакції, підлягають обов'язковому рецензуванню. Рецензування рукописів статей, представлених для публікації, організується редакційною колегією. Відповідальність за якість рецензій та своєчасність проведення рецензування рукописів статей покладається на відповідального редактора. Терміни рецензування визначаються відповідальним секретарем.

1.2.Відповідальний редактор та секретар визначають відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляють її на рецензування. Для проведення рецензування рукописів статей в якості рецензентів можуть залучатися як члени редакційної колегії, так і висококваліфіковані науковці та фахівці інших державних освітніх установ вищої професійної освіти (доктора наук, професора чи кандидати наук, доценти), що мають найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Рецензентом не може бути автор або співавтор рецензованої роботи. Рецензенти повідомляються про те, що надіслані їм рукописи є приватною власністю авторів і містять відомості, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії статей. Рецензування проводиться конфіденційно.

1.3.Рецензування проводиться анонімно. Автору статті надається можливість ознайомитися з текстом рецензії. Порушення анонімності можливо лише в разі заяви рецензента про плагіат чи фальсифікації матеріалів, викладених у статті.

1.4.Якщо рецензія містить рекомендації щодо виправлення і доопрацювання статті, відповідальний секретар серії направляє автору текст рецензії з пропозицією врахувати рекомендації при підготовці нового варіанту статті або аргументовано їх спростувати. Перероблена автором стаття повторно направляється на рецензування.

1.5.У разі, коли рецензент не рекомендував статтю до публікації, редколегія може направити статтю на доопрацювання з урахуванням зроблених зауважень, а також направити її іншому рецензенту. Текст негативної рецензії направляється автору.

1.6.Остаточне рішення про публікацію статті приймається редколегією і фіксується в протоколі засідання редколегії.

1.7.Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це автора і вказує терміни публікації.

1.8.Рецензії на рукописи статей повинні зберігатися в редакційній колегії протягом трьох років з дня публікації статей.

 1. Вимоги до змісту рецензії

2.1.Рецензія повинна містити кваліфікований аналіз матеріалу статті, об'єктивну аргументовану його оцінку і обгрунтовані рекомендації.

2.2.В рецензії особливу увагу необхідно приділити висвітленню наступних питань:

 • загальний аналіз наукового рівня, термінології, структури статті, актуальності теми;
 • чи відповідає зміст статті її назві;
 • оцінка підготовленості статті до видання щодо мови і стилю, відповідності встановленим вимогам щодо оформлення матеріалів статті;
 • науковість викладу, відповідність використаних автором методів, методик, рекомендацій і результатів досліджень сучасним досягненням науки і практики;
 • допустимість обсягу статті в цілому і окремих її елементів (тексту, таблиць, ілюстративного матеріалу, бібліографічних посилань). Доцільність наявності у статті таблиць, ілюстративного матеріалу та їх відповідність висвітленню тематики. Рекомендації щодо раціонального скорочення обсягу (вказати, за рахунок якого елементу статті);
 • місце рецензованої роботи серед інших, вже надрукованих на подібну тему: що нового в ній або чим вона відрізняється від них, чи не дублює роботи інших авторів або раніше надруковані роботи даного автора (як в цілому, так і частково);
 • допущені автором неточності і помилки. Детальний опис переваг та недоліків статті.

2.3.Рецензент повинен дати рекомендації автору і видавництву по поліпшенню рукопису. Зауваження та побажання рецензента повинні бути об'єктивними і принциповими, спрямованими на підвищення наукового і методичного рівня рукопису.

2.4.В заключній частині рецензії повинні міститися обґрунтовані висновки про статтю в цілому і чітка рекомендація про доцільність її видання по конкретному науковому напрямку.