Штучний Інтелект

Науково-теоретичний журнал

ISSN 1561-5359

ONLINE: ISSN 1561-5375

Вимоги до оформлення матеріалів:

1. Індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 12 пт, Ж, інтервал після - 6 пт).

2. ПІБ автора (-ів) (Times New Roman, 12 пт, Ж, ), назва статті (Times New Roman, 14 пт, Ж, інтервал після - 6 пт), назва установи (Times New Roman, 11 пт, Ж) та адреса місця роботи (Times New Roman, 10 пт, Ж) мовою оригіналу та  англійською.

3. Анотації (коротка інформація про отримані результати, близько 500 друкованих знаків) та ключові слова мовою оригіналу та англійською, аутентичні (Times New Roman, 10 пт, без абзаца).

4. Основний текст статті  (Times New Roman, 12 пт, інтервал - 1,0 пт, відступ - 1 см,  підзаголовки у тексті 12 пт, напівжирний, інтервал після - 6 пт) обсягом 6 - 12 сторінок формату А4, оформлений відповідно до вимог «Бюлетеня ВАК України» № 3, 2008 з необхідними елементами:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

5. Список використаних джерел до 15 посилань, оформлений згідно з ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Нумерація здійснюється за порядком згадування в тексті. Окремо наводиться транслітерація переліку використаних джерел англійською мовою (див. приклад у шаблоні).

6. Розгорнуте англомовне резюме (0,5 - 1 сторінка) з характеристикою проблеми, метою і конкретними отриманими результатами.

7. Стаття подається у вигляді файлу формату .doc редактора Microsoft Word.

Параметри полів сторінки: верхнє - 2 см, усі інші - 3 см;

-      формули, елементи формул, виконуються у Microsoft Equation Editor 3.0 і вище;

-      таблиці, рисунки та графіки розташовуються у порядку згадування в тексті;

-      рисунки, зроблені засобами Microsoft Word, подаються у згрупованому вигляді.

8. Шаблон статті дивись на сторінці: http://ipai.net.ua/docs/Shablon.doc.